insyaAllah, hadir al-Qur'an Miracle the Reference 22 in 1 (agen di Ngawi-Jatim)

baca selengkapnya

Basa Jawa 4 smt2 2009 / 2010

Bidhal Sholat Subuh Berjamaah

Bapak              : Gus, ndang tangi !

Agus                : Dalem Pak. Inggih kula dak tangi.

Bapak              : Ayo, inggal wudlu. Kae wis adzan Subuh.

Agus                : Inggih Pak. Kula dak wudlu riyin.

Bapak              : Gus, iki kuncinwe motor. Derekno Mbah Kung tindak masjid. Aku dak mlaku wae.

Agus                : Nyuwun sewu Pak, panjenengan mawon kaliyan mbahkung ingkang nitih motor. Kula dak mlamah mawon.

Bapak              : Yo wis yen ngono. Ayo age-age budhal ning masjid perlu sholat berjamaah.

 1. I.   Bunderana huruf ing sangarepe jawaban sing bener !
 2. Sapa sing lagi bidhal sholat Subuh berjamaah ?…………
 3. Bapak lan Agus                                                    c.  Agus lan Mbah Kakung
 4. Bapak lan Mbah Kakung                                     d.  Bapak, Agus lan Mbah Kakung
 5. Sapa sing mlaku menyang masjid perlu shalat berjamaah ?…………
 6. Bapak lan Agus         b.  Agus lan Mbah Kakung           c.  Bapak              d.  Agus
 7. Kadadiyan ing wacan nduwur iku wayah apa ?…………
 8. injing                           b.  siang                           c.  sonen                           d.  dalu
 9. Ahmad        : Ustadz, obatipun sampun …………

Ustadz        : Wis, obat iki kudu diombe sedina ping telu, ngiji-ngiji.

 1. dipun dahar                 b.  dipun unjuk                c.  dipun ndahar               d.  dipun ngunjuk
 2. Ahmad        : Sampun pinten dinten Ustadz ngamar wonten griya sakit niki ?

Ustadz`       : Wis …………

 1. telung tahun                b.  telung sasi                   c.  telung dina                  d.  telung jam
 2. Bapak         : Umar, mreneya Le

Umar           : ………, wonten punapa ?

 1. Apa Pak                      b.  Ya Pak                        c.  Dalem Pak                  d.  Gelem Pak
 2. Bapak      : Mas Usman, punika ………… ingkang mbarep.

Pak De     : Wah, wis gedhe bocah iku.

 1. putra kula                    b.  yoga kula                    c.  anak kula                     d.  bapak kula
 2. Pak De        : Jenengmu sapa Le ?

Aku             : ………… Umar

 1. Jenengku                     b.  Nami kula                   c.  Asma kula                   d.  Asmi kula
 2. Ali               : Pak, nami kula Ali. Panjenengan ………… sinten ?
 3. jenengmu                     b.  naminipun                   c.  asmanipun                   d.   asminnipun
 4. Bapak         : Nduk, jam 7 kowe kok isih ana omah ?

Aku             : Inggih Pak, dinten punika kula ………… margi sekolah libur.

 1. mboten sekolah malih                                          c.  mboten oleh sekolah
 2. mboten mlebet sekiolah                                       d.  mboten purun sekolah
 3. Aku          : Pak, tindak peken ………… punapa ?

Bapak      : Numpak bis umum wae.

 1. milih                            b.  nitih                            c.  nyilih                           d.  mulih
 2. Aku          : ………… saking dalem jam pinten Pak ?

Bapak      : Budhale mengko jam 8 isuk iki.

 1. kondur                         b.  wangsul                      c.  budal                           d.  bidal
 2. Murid       : Pak, buku punika ………… sinten ?

Ustadz     : Buku duwekku.

 1. gadhahanipun              b.  kagunganipun             c.  duweke                       d.  nggeke
 2. Murid          : ………… pinten ?

Ustadz        : Regane sewidak ewu rupiah.

 1. reginipun                     b.  raosipun                      c.  kabehe                         d.  rupane
 2. Murid          : Pak, punapa leres buku niki kagolong buku inggal ?

Ustadz        : Ya, buku iki kagolong buku anyar.

Tembung anyar pada karo …………

 1. awis                             b.  inggal                          c.  mirah                           d.  murah
 2. Allah (tresna) marang wong sing sabar.

Tembung ing njero kurung sing bener …………

 1. nresnakna                    b.  nresnanana                  c.  nresnani                       d.  nresna
 2. Dene wong sing sabar bakal (tresna) Allah.

Tembung ing njero kurung sing bener …………

 1. dinresnani                    b.  ditresnani                    c.  ditresnanana                d.  ditresnakna
 2. Pak obatipun punapa sampun (unjuk) ?

Tembung ing njero kurung sing bener …………

 1. dipun ngunjuk             b.  dipunjuk                     c.  dinjuk                          d.  dipun unjuk
 2. Bu, kula badhe …………

Lan panjenengan punapa inggih badhe tindak ? Mangke daleme lak suwung.

 1. kesah                           b.  resah                           c.  pejah                           d.  pisah
 2. Mas, niki sampeyan kula sukani jajan.

Lan panjenengan Mbah, kula ………… madu lan susu.

 1. paringi                         b.  caosi                            c.  wenehi                        d.  sukani
  1. II.      Isinana titik-titik ing ngisor nganggo wangsulan basa krama kang bener !
  2. Pak Win ngata tas.

Tas sing ………… Pak Win rupinipun cemeng.

 1. Obatipun dipun unju nggih Mbah ! Supados gerahipun inggal dipun paringi ………… dining Allah.
 2. Pak, buku inggal punika anggen panjenengan ………… wonten pundi ? Kula pingin tumkbas.
 3. Pak, mangke ………… saking peken iki kinten-kinten jam pinten ?
 4. Kajeng usuk punika dipun graji Pak ?

Pinten ………… saben setunggal cagakan ?

 1. Ahmad        : Usadz nembe ………… punapa ?

Aku lagi lara DB.

 1. Pak, sampun sawetawis dangu ………… badhe wngsul.
 2. Saklintunipun kedah donga lan berobat tiyang sakit punika kedah nggadahi sifat …………
 3. Mbah, sampun jam 10 dalu. Mangga lula aturi ………… ing kamar, lan kemule dipun agem.
 4. Gus, aku matur nuwun wis kok caosi unjukan. Genti iki kowe dak ………… duwit kena kanggo tuku buku.
  1. III.      Wangsulana nganggo basa krama sing ganep (lengkap) !
  2. Wulan punapa umat islam dipun wajibaken naindakaken siyam sewulan ?
  3. Wonten pundi biasanipun ibu tini nanem pantun ?
  4. Omahmu ana desa ngendi ?
  5. Kepriye carane kowe bisa teka  ing sekilah ?
  6. Apa sing kok gawa nalika arep budhal sekolah ?
Iklan

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: