insyaAllah, hadir al-Qur'an Miracle the Reference 22 in 1 (agen di Ngawi-Jatim)

baca selengkapnya

Basa Jawa 5 smt2 2009 / 2010

Wacanen sing bener ana njero ati !

Nampi Tilpon

Kring…… kring…… kring.

Fitri                 : Assalamu’alaikum.

Mbah Soleh     : Wa’alaikumussalam. Sinten nggih niki ?

Fitri                 : Kula Fitri mbah, putranipun Pak Hasan mase Bu Ahmad.

Mbah Soleh     : Nduk, Pak Likmu ana ?

Fitri                 : Mboten wonten Mbah, nembe tindak peken kalian Bu Lik lan Dik Putri.

Mbah Soleh     : Aku dak meling ya ?

Fitri                 : Inggih Mbah, mangga kula aturi ngendika.

Mbah Soleh     : Pak Likmu sakeluarga sesuk aturana menyang Surabaya mrene, marga Mbah Kakung lan Mbah Putri wis kangen banget.

Fitri                 :  Ingih Mbah, mangke menawi Pak Lik sampun kondur kula caosanipun pirsa.

Mbah Soleh     :  Wis ngene wae disik ya Nduk. Matur nuwun. Assalamu’alaikum.

Fitri                 :  Inggih Mbah, sami-sami. Wa’alaikumussalam.

 1. I.   Bunderana huruf ing sangarepe jawaban sing bener !
 2. Nalika Fitri nampi telpon Paak Ahmad wonten pundi ? …………
 3. wonten dalem            b.  nembe sare               c.  nembe tindak             d.  nembe nindakaken sholat
 4. Griya Mbah Sholeh …………
 5.                                     b.                                      c.                                      d.
 6. Wonten pundi dalemipun Mbah Sholeh ?…………
 7. Ngawi                         b.  Suralaya                      c.  Surakarta                     d.  Surabaya
 8. Bapak         : Es sak bungkus regane piro Ahmad ?

Ahmad        : Es setunggal buingkus …………

 1. reginipun gangsalatus rupiah.                              c.  rerasanipun gangsal atusan.
 2. reregetanipun gangsal atusan.                              d.  rereganipun gangsal atusan.
 3. Apa sing kanggo mecah kambil ?…………
 4. rantang                        b.  arit                              c.  plastik                         d.  alu
 5. Aku        : Bu, anggen kula sowan mriki kukula didawuhi Bapak supados ……… serat punika.
 6. maringaken                  b.  nyukaaken                  c.  nyaosaken                   d.  menehaken
 7. Aku          : Bu, yen woten ingkang kirang jelas kula aturi ………… pirsa dateng kula.
 8. nyuwun                       b.  mundhut                     c.  takon                           d.  maringi
 9. Pajenengan kasuwun ………… Al-Qur’an lan Terjemahanipun menawi bade tindak pengajian.
 10. ngasta                          b.  mundut                       c.  takon                           d.  maringi
 11. Dik, sampeyan ………… sinten ?
 12. griyanipun                   b.  dalemipun                   c.  sekolahanipun             d.   naminipun
 13. Nyuwun sewu Pak, panjenengan  ………… pundi ?
 14. asmanipun                   b.  dalemipun                   c.  naminipun                   d.  rawuhipun
 15. Pak wonten punapa panjenengan …………mriki ?
 16. tindak                          b.  sowan                         c.  nyuwun                       d.  matur
 17. Menawi panjenengan ngasta HP punapa kepareng kula ………… HP nipun kangge nyaosi pirsa Bapak ?
 18. tindak                          b.  sowan                         c.  nyuwun                       d.  matur
 19. Mbah, kula ………… pirsa bililh Bapak lan Ibu dereng saget sowan .
 20. nyuwun                       b.  maringi                        c.  nyaosi                          d.  mundut
 21. Pak, kula ………… pirsa sinten asmanipun Bapake Nabi Muhammad ?
 22. nyuwun                       b.  maringi                        c.  nyaosi                          d.  mundut
 23. Gus, muga-muga gerahe simbahmu inggal diparingi ………… dening Allah.
 24. dangan                        b.  alangan                       c.  undangan                    d.  pandangan
 25. Kowe lan Bapakmu tindak Surabaya ………… apa ?
 26. ndawuhi                      b.  maos                           c.  nyilih                           d.  nitih
 27. Pak, panjenengan ………… lenggah kursi.
 28. didawuhi                     b.  dikengken                   c.  diaturi                         d.  dikongkon
 29. Nduk, aku ………… pirsa sapa asmane gurumu sing anyar ?
 30. mundut                        b.  nuntut                         c.  njaluk                          d.  nyuwun
 31. Pak, wonten pundi anggen panjenengan ………… ageman inggal punika ?
 32. mundut                        b.  nunut                          c.  nuntut                         d.  munduk
 33. Le, sopo sing ………… kowe mrene bengi-bengi iki ?
 34. ngaturi                         b.  ndawuhi                      c.  ngakoni                       d.  ndukani
  1. II.      Isinana titik-titik ing ngisor nganggo wangsulan basa krama kang bener !
  2. Pak Guru nyerat ing papan tulis. Serat sing di………… Pak Guru rapi banget.
  3. Bapak maos Al-Qur’an Surat sing di………… Bapak iku aku wis apal.
  4. Saben enjing Bapak ngunjuk wedang kopi. Wedang kopi sing dei………… Bapak kudu panas.
  5. ”Ahmad putuku, mrene Le !”. Ahmad mangsuli ”…………”
  6. Pak Tani lan Bu Tani lagi nanem pantun ing …………
  7. Aku lungguh ing cedhake Pak ………… sing lagi nglakokake dokar.
  8. Putri iku putrane Pak Ahmad. Dene Fitri putrane Pak Hasan mase Bu ahmad. Puri yen ngaturi Pak Hasan prenahe …………
  9. Bapak kalian Ibu nembe tindak, mangga dipun rantos kalian ………… majalah punika.
  10. Panjenengan kasuwun ngasta buku tulis lan pulpen kangge ………… ingkang penting.
  11. Mangga seratipun dipun ………… rumiyin. Yen wonten ingkang kirang jelas, saget mundut pirsa dateng kula.

 

 1. III.      Wangsulana nganggo basa krama sing ganep !
 2. Jam pinten biasane ibumu wungu enjing ?
 3. Wonten pundi Bapak-Bapak nindakaken sholat Jum’at ?
 4. Supaya ora lara mag, apa sing kudu kok tindakake ?
 5. Geniya kowe kudu sregep sinau ?
 6. Supaya duwe duwit sing akeh kanggo ngibadah, kowe besok pingin mergawe dadi apa ?
Iklan

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: