insyaAllah, hadir al-Qur'an Miracle the Reference 22 in 1 (agen di Ngawi-Jatim)

baca selengkapnya

Basa Jawa 6 smt 2 2011 – 2012

Wacanen sing patitis !

Banjir

Saben taun, ing mangsa rendheng, serat-serat kabar ngemot pawartos-pawartos bab wantenipun banjir. Boten serat kabar, TV lan radio nggiyeraken pawartos inggih punika banjir ingkang kedadosan ing kitha-kitha ageng kadosdene Jakarta, Semarang, Ngawi lan sakpanunggalanipun, lan ugi banjir ingkang ngelebi sabin-sabin ingkang pantunipun nedheng-nedhengipun undhungkap badhe kenging dipun eneni. Ringkesing rembag, wontenipun saben taun tansah dados pawartos ingkang rame, banjir punika damel pituna ingkang boten sekedhik, mangka pambudidaya kangge nanggulangi wontenipun banjir punika dereng wonten wohipun, buktinipun ngantos sapunika ing saben taun kemawon wonten banjir, senajan ing sawetawis papan sampun radi suda.

Krida Basa Jilid 6 kaca 75

Wenehana tanda ping (X) aksara a, b, c utawa d sing kok anggep bener !

 1. Kepriye hasile pambudidaya kanggo nanggulangi banjir?
 2. dereng wonten wohipun                                   c.  dereng saget tuntas
 3. dereng suda                                                      d.  dereng wonten tanggapan saking serat kabar
 4. Apa sing dadi ringkesing rembug wacan ing dhuwur?
 5. kapitunan                    b.  mangsa rendheng     c.  banjir                        d.  saben taun
 6. Mbah, kula ………… pirsa bilih Bapak lan Ibu dereng saget sowan.
 7. nyuwun                       b.  maringi                     c.  marahi                      d.  mundut
 8. Aja seneng tukar ………… yen kepingin duwe kanca akeh.
 9. riyel                             b.  mumur                     c.  murka                       d.  padu
 10. Woh-wohan sing pating (gandhul) iku duweke sapa?

Tembung sing dikurung iku benere …………

 1. gandhul-gandhul                                               c.  ginandhul
 2. digandhul                                                         d.  gumandhul
 3. Tuladhane unggah-ungguh basa ngoko alus, umpamane…………
  1. Ida ngombe wedang                                         c.  Bapak durung dhahar
  2. Sari maca buku                                                 d.  Ibu tuku bubur
 4. Gelase ceblok nganti ajur…………
 5. riyel                             b.  mumur                     c.  murka                       d.  padu
 6. Umi tuku beras ing pasar. Umi ing ukara iku diarani …………
  1. jejer                            b.  wasesa                       c.  lesan                         d.  keterangan
 7. Tulung, aku ………… buku ana meja kae !.
  1. a.   jupuken                       b.  dijupuki                   c.  njupuk                      d.  jupukna
 8. Wajik klethik, ………… abang.
  1. a.   gula                             b.  pari                           c.  gedhang                   d.  telo

 

 1. Kanggo ngadepi ulangan iku kudu sregep…………
 2. sinau                            b.  nyambut gawe         c.  dodolan                    d.  nenukang
 3. Bayu mangan tempe. Yen digawe ukara tanggap dadi…………
  1. Bayu dipangan tempe                                       c.  Bayu mangan.
  2. Tempe dipangan Bayu.                                     d.  Bayu dipangan.
 4. Anak sing lahire keri dewe diarani …………

a. mbarep                        b.  unting-unting           c.  tunggal                     d.  ragil

 1. Puji syukur tansah katur marang Allah subhanallahu wata’aladene kita taksih diparingi kesehatan. Ing enjang punika para siswa sampun sami ngempal lan sampun nyiapaken piranti kangge nggambar. Acara nggambar punika mendhet tema Lestarine Lingkungan. Kegiyatan lomba lukis punika nanemaken raos “Cinta Lingkungan“ dhateng para siswa. Salajengipun, sageta mbuktekaken krentegipun manah ingkang sampun dipun-gambaraken ing lukisan kalawau. Makaten atur kula.

Teks pidhato ing dhuwur iku, isine pidhato…………

 1. Puji syukur tansah katur marang Allah             c.  Kegiyatan lomba lukis
 2. Lestarine Lingkungan                                       d.  Makaten atur kula
 3. Irunge Agus …………
  1. bodong                        b.  mbangir                    c.  nonong                     d.  cebol
 4. Perangane layang iku sing diarani papan lan titi mangsa, tuladhane …………
  1. Bojonegoro, 5 April 2012                                 c.  Katur Pak Ridwan ing dalem
  2. Cekap semanten atur kula                                d.  sugeng pepanggihan
 5. Mbak Sri, bukumu (silih) dhisik ya? Sesok dak balekne. Tembung sing dikurung iku benere…………
 6. disilih                          b.  dak silih                   c.  kok silih                   d.  nyilih
 7. Tembung sing oleh seselan -in sing bener yaiku …………
 8. gumuyu                       b.  dinten                      c.  sinigar                      d  sinau
 9. Pak Shaleh nggawa semangka. Ukara iku kalebu ukara  …………
 10. tanduk                       b.  tanggap                     c.  pitakon                     d.  pakon
 11. Dadi pambarep iku kudu bisa guyup………… marang adhike.
  1. tuladha                        b.  rukun                       c.  slira                          d.  santun
 12. Dhik, jupukna buku kuwi! Ukara iki kalebu ukara …………
  1.   pakon                         b.  pitakon                     c.  wangsalan                d.  andharan
 13. Lanjutna paribasan iki.

Dadiya banyu emoh nyawuk, dadiya………… emoh nyuwek.

 1. watu                            b.  wesi                         c.  kayu                         d.  godhong
 2. Kapan kowe budhal ning Madiun? Ukara iku nakokake …………
  1. barang                         b.  wong                        c.  wektu                       d.  cacah
 3. Ukara pitakon ing ngisor iki paling bener yaiku, …………
  1. a.   Sapa sing salah bakale seleh ?
  2. Aja padha regejegan, mundhak ringkih dadine ?
  3. c.   Kepriye mungguh panemumu, isine buku iki ?
  4.   Anggone kondur Bapak saka Madiun kapan ?
 4. Bener Ana, ………… Bapak kuwi.

Tembung sing bener kanggo ngganepi ukara ing dhuwur yaiku…………

 1. ngendikane                b.  omonge                     c.  dipakan                    d.  celathune
 2. Ukara ing ngisor iki udalen manut jejer, wasesa, lesan lan katerangane !

Ibu mundhut janganan ing pasar.

 1. J / W / L / K                b.  W / J / K / L             c.  K / W / L / J             d.  L / K / W / J

 

 1. Pak Shaleh tuku semangka. Tukuing ukara iku diarani …………
  1. jejer                             b.  wasesa                     c.  lesan                         d.  keterangan
 2. Bapak maca layang kabar ing teras ngarep. Wasesa ukara kuwi yaiku …………
  1. Bapak                          b.  maca                        c.  layang kabar             d.  teras ngarep
 3. Ngawi, 5 April 2012

Katur

Eyang putri ing Sala

Ukara Katur Eyang putri ing Sala ing perangan layang diarani …………

 1. penggalan                    b.  titi mangsa               c.  adangiyah                d.  surasa basa
 2. Martabake dipangan Bambang. Yen digawe ukara tanduk dadi …………
 3. Bambang dipangan martabak                           c.  Bambang mangan martabak
 4. Bambang pangan martabak                              d.  Martabake mangan Bambang
 5. …………kowe ora mlebu sekolah ?

Tembung kang cocok kanggo ngganepi ukara ing dhuwur yaiku…………

 1. apa                               b.  sapa                          c.  geneya                      d  kepriye
 2. kembang jambu kembang jeruk,

Aku melu apa…………

 1. oleh                             b.  gelem                       c.  pareng                      d.  entuk
 2. Ing Sidoarjo ana musibah gedhe sing nganti durung bisa dikendhaleni yaiku…………
  1. tanah longsor               b.  tsunami                    c.  lindhu                       d.  lumpur panas
 3. Kowe mrana-mrenemesthi nggawa buku wacan. Tembung sing dicap kandel iku jenenge…………
  1. dwipurwa                    b.  dwiwasana               c.  dwilingga                 d.  dwilingga salin swara
 4. Numpak becak rohane bunder

Tuku benik rupane ireng

Paling penak dadi bocah pinter

Bijine apik …………

 1. atine bahagia               b.  atine seneng             c.  atine susah               d.  atine mangkel
 2. Bapak mangangegdhang goreng. Mangan karma inggile …………
  1.  maem                          b.  dhahar                      c.  ngunjuk                    d.  maos
 3. Wong sing tumindake becik mesti disenengi wong akeh. Becik kosok baline …………
 4. ala                                b.  seneng                      c.  bungah                     d.  susah
  1. Kabiyasakane anak niru wong tuwane. Paribasane …………
   1. a.   kacang ora ninggal lanjaran                              c.  cecak nguntal cagak
   2. asu rebutan balung                                           d.  maju tatu mundur ajur
 5. Lanjutna paribasan iki.

Kakehan gludhug kurang…………

 1. angin                          b.  banyu                        c.  udan                         d.  panas
 2. Lanjutna paribasan iki.

Gupak ………… ora mangan nangkane.

 1. kulite                           b.  isine                         c.  pulute                       d.  wohe
 2. Ali-ali, gelang, kalung, mas ………… kalebu rajabrana.
  1. bagus                           b.  picis                         c.  perak                        d.  karat
 3. Tanduran pelem iku subur banget, katon…………
 4. garing sring                                                     c.  kuning gadhing
 5. ijo royo-royo                                                   d.  abang branang

 

 

 

 1. Pak Hamid dugi jam sedasa dalu. Ukara iku katerangane …………
  1. katerangan panggonan                                      c.  keterangan wasesa
  2. katerangan cara                                                 d.  katerangan waktu
 2. Ukara ing ngisor iki sing nganggo pola J – W – L – K yaiku…………
  1. Wingi sore aku karo adhiku tuku bakso
  2. Aku karo adhiku tuku bakso wingi sore
  3. Aku tuku bakso wingi sore karo adhiku
  4. Adhiku tuku bakso karo aku wingi sore
 3. Kanthi gambaran mau, mula kita kudu bisa mawas dhiri. Mawas dhiri tegese…………
 4. bisa ngawas-awasi                                             c.  ngukur kekuwatane dhewe
 5. ndheleng kanthi njinggleng                              d.  nyawang wong liya
 6. Yono digonceng Madi. Yen digawe ukara tanduk dadi …………
 7. Yono nggonceng Madi                                     c.  Madi digonceng Yono
 8. Madi nggonceng Yono                                     d.  Madi digonceng
 9. Bapak lunga menyang Solo. Yen digawe karma alus dadi…………
 10. Bapak mangkat dhateng Solo                          c.  Bapak dugi dhateng Solo
 11. Bapak tindhak dhateng Solo                            d.  Bapak tindhak menyang Solo
 12. Tinulis iku tembung soko tulis, oleh seselan ….

a.   un                               b.  nu                             c.  n                               d.  in

 1. Rukun agawe ………… agawe bubrah.
  1. santosa                        b.  padu                         c.  tentrem                     d.  ayem
 2. Kebo kabotan sungu. Tegese paribasan kuwi…………
  1. Nemu kabegjan kang gedhe banget                 c.  Rekasa merga kakehan anak
  2. Akeh omonge ora ana nyatane                         d.  Prakara kang nambah-nambahi rekasa
Iklan

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: